MAMMOGRAPHY HISTORY WORKSHEETYesNo


YesNo
YesNo


YesNo

RTLTYesNo

MotherGrandmotherAuntSisterDaughterCousin
YesNo
YesNo


YesNo

YesNo


YesNo


YesNo
Estrogen

Progesterone

Birth Control PillsYesNo

Mastectomy

RT

LTLumpectomy

RT

LTRadiation

RT

LTChemotherapy

YesNo

Implants

RT

LTReduction

RT

LTBiopsy

RT

LT
[/wr_row espanolfarmacia.net]